.
Looije Properties

.
 
Algemeen
 | Foto
line


Omschrijving
Voor verhuur is beschikbaar een gedeelte van dit multifunctionele bedrijfscomplex dat is gesitueerd aan de rand van het westelijk havengebied van Dordrecht en mag met recht een inspirerende werkomgeving worden genoemd, dankzij het uitzicht op rivier de Dordtse Kil.

Het complex is zowel geschikt voor opslag- als voor productiedoeleinden. Het onderscheidende karakter van het complex is naast het schitterende uitzicht op de rivier, dat het grootste gedeelte van de bedrijfsruimte is voorzien van een kraanbaanvoorbereiding t.b.v. een bovenloopkraan. De constructie is voorbereid op het aanbrengen van bovenloopkranen en de looprails zijn al aanwezig. Daarnaast beschikt het complex over een zware krachtstroomaansluiting. De bedrijfsruimte bestaat uit een viertal compartimenten. Door de gehele bedrijfsruimte is een spanningsrail aangebracht, wat het installeren van machinerie eenvoudiger maakt. Bij de huidige gebruiker is de bedrijfsruimte grotendeels in gebruik als opslag magazijn, dat is voorzien van stellingen.

De kantoorruimte is aan de waterzijde gesitueerd (de achterzijde van het complex), met de hoofdentree in het midden van het gebouw. De entreehal is voorzien van een ontvangstbalie, die thans door beide huurders van het complex in gezamenlijk overleg wordt bemand.

Het deel van de kantoorruimte dat beschikbaar komt voor verhuur, betreft de gehele linker helft van het kantoorgebouw (links van de hoofdentree, gezien vanaf de waterzijde) alsmede een gedeelte van de rechtervleugel op de eerste verdieping. De begane grond van het kantoor is in gebruik als showroomruimte en als bedrijfskantine. De kantoorvleugel op de verdieping is volledig in gebruik als kantoor en is ingedeeld als een kantoortuin. De kantoorruimte in de rechtervleugel op de verdieping, is volledig in gebruik voor vergaderdoeleinden, met vergaderruimten van variërende omvang. Naast de kantoren in de hoofdbouw is er nog extra kantoorruimte ingebouwd in de bedrijfsruimte, onder de betonnen entresol aan de voorzijde van het complex.

Onderhavig complex is gelegen op bedrijventerrein Krabbepolder. De Krabbepolder is een landtong, bedrijventerrein en haven in de gemeente Dordrecht, en maakt deel uit van het Zeehavengebied. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 51 hectare. Het gebied is bestemd voor transport- en distributiebedrijven. De bedrijven die gevestigd zijn in de Krabbepolder en Krabbegors zijn voor een deel haven gerelateerde industrie zoals scheepsbouw en reparatiebedrijven (werven) en bedrijven als Ballast Nedam en Volker Stevin. Daarnaast wordt door een groot deel van de bedrijven de ligging aan het water van het terrein niet gebruikt. Onderhavig bedrijfscomplex is wel direct aan het water gelegen, maar is niet watergebonden. Er kan namelijk niet worden afgemeerd.

Het Zeehavengebied (216 ha bruto) in Dordrecht is in de jaren ’50 ontwikkeld en gelegen op het kruispunt van de Oude Maas en de Dordtse Kil. Het gebied bestaat uit de Julianahaven met drie insteekhavens (86 ha bruto), de Wilhelminahaven met een insteekhaven (48 ha bruto) en Malle Gat (Krabbegors en Krabbepolder) met twee insteekhavens (82 ha).

Het complex is gelegen aan het begin van bedrijventerrein Krabbepolder en is goed bereikbaar vanaf de rijksweg A16 (Rotterdam - Breda). Via de provinciale weg de N3 die Dordrecht en Papendrecht met elkaar verbind, is ook de rijksweg A15 (Rotterdam – Gorinchem) goed bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Dordrecht, sectie L, nummer 2855, groot 1 hectare 30 are en 50 centiare.

Indeling
Ca. 4.031 m² Bedrijfs- productieruimte bestaande uit twee compartimenten die zijn voorzien van kraanbanen, met een overheaddeur gelegen aan de Donker Duyvisweg (ruimte 0.7);

Ca. 578 m² Entresolvloeren ingebouwd in de bedrijfshal, bestaande uit een betonnen entresol en een stalen entresol (ruimte 1.3 en 1.4).

Ca. 357 m² Kantoren en kantoorachtige ruimte op de begane grond van de hoofdbouw, bestaande uit een gedeelde entree met receptiebalie, stijlvolle trap naar de verdieping en aan de linkerzijde een kantine annex bedrijfsrestaurant, kantoorvertrek / showroom en diverse sanitaire ruimten (ruimte 02);

Ca. 330 m² Kantoorruimte op de begane grond die is ingebouwd in de bedrijfs- / productieruimte (ruimten 03 en 04);

Ca. 515 m² Kantoren en kantoorachtige ruimte op de verdieping van het hoofdgebouw, bestaande uit een kantoortuin met reproruimte, archief en sanitaire ruimten aan de linkerzijde van de centrale hal, alsmede een aantal vergaderruimten aan de rechterzijde van de centrale hal (ruimte 1.2);

63 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen buitenterrein

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetstaat welke is opgesteld door Objeqt Vastgoed Visualisatie B.V. d.d. 29 maart 2017 en de oppervlaktes zijn aan te merken als verhuurbare vloeroppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat.

Meer informatie omtrent het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
Kantoorruimte hoofdbouw: € 122,50 per m² per jaar;
Kantoorruimte ingebouwd in bedrijfsruimte): € 90,00 per m² per jaar;
Bedrijfsruimte: € 50,00 per m² per jaar;
Entresol: € 20,00 per m² per jaar;
Parkeerplaats: € 300,00 per parkeerplaats per jaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

De totale jaarhuurprijs bedraagt € 371.611,- per jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar. Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar.
Omzetbelasting

Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. 
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf-2 met de nadere aanduiding bedrijf t/m categorie 4.2”

De bestemming “Bedrijf - 2” houdt in dat het perceel met deze bestemming, bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
- de aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven, kantoren en openbare dienstverlening;
- bouwen is uitsluiten toegestaan binnen het bouwvlak;
- de maximale bouwhoogte bedraagt 8 m voor een strook van 15 m breed vanaf de rand van de weg. De maximale bouwhoogte voor de rest van het perceel bedraagt 15 m;
- het maximale bebouwingspercentage voor een strook van 15 m breed vanaf de rand van de weg bedraagt 20% van het bouwvlak. Het maximale bebouwingspercentage voor het restant van het perceel bedraagt 80%;
- bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan t/m categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
- bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50 % van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan, met een maximum van 3.000 m²;
- in het kader van de uitoefening van een bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan, mits aan een aantal vereisten wordt voldaan. Zo mag het aandeel detailhandel bijvoorbeeld niet meer dan 5 % van de bedrijfsomzet beslaan en de detailhandel dient zich te beperken tot een niet zelfstandig onderdeel van het bedrijf;
- B&W kunnen met een omgevingsvergunning afwijken om bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, of ten behoeve van activiteiten die in een hogere categorie zijn ingedeeld. De omgevingsvergunning wordt uitsluiten verleend, indien de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijk gesteld met bedrijfsactiviteiten die ter plaatse zijn toegestaan.
- onderhavig perceel heeft de aanduiding “zone geluidsverkaveling”. Hiervoor gelden naast de regels voor de daar geldende bestemming, aanvullende regels omtrent de beschikbare geluidsruimte.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 24 april 2019.

Energielabel
Verhuurder heeft nog geen energielabel beschikbaar. Het energielabel wordt bij verhuur als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per 1 januari 2020.